Eetilise tegevuse põhimõtted

VABAÜHENDUSTE EETIKAKOODEKS

MTÜ Vaibla Linnujaam lähtub oma tegevustes vabaühenduste eetikakoodeksist.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

Kodanikujulgus ja hoolivus

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

Vastutus ja aruandmiskohustus

Avatus ja läbipaistvus

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

Sallivus


LINDUDE RÕNGASTAMISE EETIKA

Lindude rõngastamist peetakse oluliseks uurimismeetodiks, mis on märkimisväärselt parandanud meie arusaama lindude bioloogiast ning mis annab hädavajalikku teavet linnupopulatsioonide kaitsmiseks. Rõngastamine on linnule ohutu, kui rõngastajad kasutavad sobilikku tehnikat ja varustust ning mõtlevad läbi, mis on käsitsetavate lindude tervise ja heaolu jaoks parim. 

Lindude ohutuse tagamisel lähtuvad rõngastajad vastavast eetikakoodeksist.